Explore the North bedenkt en ontwikkelt haar producties in de Westerkerk (Podium Explore), één van de oudste gebouwen van Leeuwarden. Die werd in 1519 gebouwd als kapel van het Sint Anna Klooster, als huisvesting voor de Bagijnen (of Begijnen).

Bagijnen waren vrouwelijke geestelijken zonder kloosterorde en kloostergelofte. Het waren relatief vrije geesten die zich in soberheid toelegden op nijverheid. Maar ze gaven ook onderwijs in lezen en schrijven.

Bagijnen (‘Béguines’ in het Frans) zijn mogelijk genoemd naar de oprichter van het eerste Bagijnenklooster, de hervormingsgezinde Vlaamse priester Lambert le Bègue, wat ‘de Stotteraar’ betekent. Maar ondanks dat gebrek was hij een bijzonder welsprekende redenaar!

Nadat de Bagijnen het klooster in 1580 verlieten heeft de kapel in de eeuwen daarna vele bestemmingen gehad. Van 1617-1619 was het de Leeuwarder kamer van de Rederijkers, clubs van amateurdichters en literaire kunstenaars in de Noordelijke Nederlanden.

Na de Protestantse Reformatie werd de kapel in 1643 omgedoopt tot de Westerkerk en is als zodanig eeuwenlang in gebruik geweest. Het is sindsdien als monument altijd zo blijven heten. In 1845 is de kerk onder leiding van architect Thomas Romein grondig verbouwd en uitgebreid met een tweede beuk. Van 1992 tot 2005 was het Theater Romein, van 2006 tot 2016 Poppodium Romein en sinds maart 2024 is het dus Podium Explore.

Het feit dat dit huis van taalonderwijzende kloosterlingen, die hun naam ontleenden aan een welbespraakte stotteraar, waar vernieuwende dicht- en schrijfkunst werd beoefend, en waar het Woord werd uitgelegd en verkondigd, als Podium Explore wederom de residentie van taal- en redekunst is geworden, is een waardige voortzetting van deze historische lijn!

Dit verhaal is geschreven met dank aan onze buurman Sipko Dotinga.