Stichting Explore the North is opgericht op 19 april 2016 en ingeschreven onder nummer 65864883 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Adres:
Bagijnestraat 59
8911 DN Leeuwarden

www.explore-the-north.nl
info@explore-the-north.nl
RSIN nummer: 856294081

Doelstelling volgens de statuten
De stichting heeft ten doel;
Het organiseren van culturele evenementen in de breedste zin van het woord; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het projectplan voor 2021 – 2024 is hier terug te vinden.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
M. van Rongen – van Piggelen (voorzitter)
E. Vriesen
M. Yusuf Boss
S.R. Feitsma

Beloningsbeleid bestuur
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan met een gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waar ieder bestuurslid aanwezig is of vertegenwoordigd wordt, besluiten tot vergoeding van reis- en verblijfkosten, dan wel overige in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid medewerkers
Er zijn twee mensen in vaste dienst, de rest van de jaarrond-medewerkers werken als zelfstandige aan de organisatie. Voor beide soorten beloningen is het uitgangspunt de cao Poppodia & Festivals. De beloning voor zzp’ers wordt vastgesteld aan de hand van de verwachte ureninzet en de functieomschrijving met inachtneming van een fair practice gebaseerd op vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De vergoeding voor vrijwilligers wordt vastgesteld op basis van de regelgeving zoals opgesteld door de Belastingdienst.

De balans en de staat van baten en lasten
De balans en de staat van baten en lasten van 2023.
De balans en de staat van baten en lasten van 2022.
De balans en de staat van baten en lasten van 2021.
De balans en de staat van baten en lasten van 2020.
De balans en de staat van baten en lasten van 2019.

ANBI formulier.

Bestuursverslagen
Bekijk hier het bestuursverslag van 2023.
Bekijk hier het bestuursverslag van 2022.
Bekijk hier het bestuursverslag van 2021.
Bekijk hier het bestuursverslag van 2020.
Bekijk hier het bestuursverslag van 2019.