Menu van Explore the North openen
Eerste Dichter van Fryslân samen met dichteres Sigrid Kingma in Westerkerk

Meer dan verrast en opgetogen. Dichter van Fryslân, de jury (Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier) maakte een keuze en besliste, niet alleen over het gedicht ‘Under de steden’, maar ook over de plannen die ik voor de invulling van dat dichterschap heb ingediend. Daar een slinger aan te geven, dat is de uitdaging, de kunst. Voorop staat het plezier, het plezier van het maken, het plezier van de tekst, het plezier van de woorden. In het maken ben ik mijn wo(o)rden. Half januari is de presentatie van het eerste DfF-gedicht, op een bijzondere wijze en op een bijzondere plek, in Leeuwarden. Zie verder de website Dichter fan Fryslân. Leve de poëzie, leve de taal, leve ook het Fries.”

Je ziet Eeltsje komende zaterdag in de Westerkerk, waar hij samen met Sigrid Kingma zal voordragen.

Sigrid Kingma (1989) debuteerde vorig jaar met de tweetalige dichtbundel Reade triedleas / Red Wireless. Ze is recensente kinderliteratuur bij het Friesch Dagblad, werkt bij de Fryske Akademy en is bezig met een biografie over de kinderboekenschrijfster Diet Huber (1924-2008). Over haar keuze om in het Fries te schrijven is ze uitgesproken: ‘Ik heb de taal niet uitgezocht, de taal heeft mij uitgezocht.’ Ze is een van de nieuwe talenten in de Friese literatuur, energiek, kritisch en eigenzinnig, voor mij een reden om haar zaterdag in de Westerkerk voor het voetlicht te halen. Ze leest onder meer ‘It swijen fan Doede’ , het gedicht waarmee ze dit jaar een van de drie kandidaten voor het dichterschap van Fryslân was.

“Moai ferrast en knap optein. Dichter fan Fryslân, de sjuery (Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier) hat kediisd en beslist, net allinnich oer it gedicht ‘Under de steden’, mar likegoed ek oer de plannen dy’t ik foar de ynfolling fan dat dichterskip yntsjinne haw. Dêr draai en slinger oan te jaan, dat is de útdaging, de keunst. Foarop stiet it plezier, it plezier fan it meitsjen, it plezier fan de tekst, it plezier fan de wurden. Yn it meitsjen bin ik myn wurden. Mids jannewaris is de presintaasje fan it earste DfF-gedicht, op in bysûndere wize en op in bysûnder plak, yn Ljouwert. Sjoch fierders de website Dichter fan Fryslân en de facebooksite mei deselde namme. Leve de poëzy, leve de taal, leve it Frysk ek.”

Foto: Maartje Roos

Dit is een gearchiveerde act.

Ga naar de homepagina